Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Polityka prywatności i stosowania plików cookies strony www.biuroprojektow.pl

1. Postanowienia ogólne

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.biuroprojektow.pl jest Biuro Projektów Izabela Felcyn prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Jana Matejki 1A pokój 104, 85 – 061 Bydgoszcz. NIP: 5581722883, REGON: 341562780.

 

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Z uwagi na dokładanie szczególnej staranności do ochrony danych naszych klientów/ potencjalnych klientów powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Hanna Kaczmarczyk dostępna pod adresem e-mail: [email protected] 

 

Do IOD należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Biuro Projektów Izabela Felcyn, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

 

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 

 

Cel i zakres zbieranych danych

 

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

 

 

Kategorie danych jakie zbieramy:

 

 

Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

 

Nie handlujemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG ( Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

Kto może być odbiorcami państwa danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i zaufani dostawcy usług IT.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

 

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy

 

W sytuacji dla nas oczywistego i jednoznacznego zamknięcia korespondencji /rozmów z Państwa strony dane będą niezwłocznie usunięte z roboczych baz systemu oraz usuwane z kopii bezpieczeństwa w terminie do 30dni. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji dane będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty ostatniego kontaktu z Państwa strony.

 

Państwa dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Maksymalny czas potrzebny na usunięcie danych osobowych z kopii bezpieczeństwa to 30 dni.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:

 

 

Jak dbamy o przetwarzanie danych

 

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 

 

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

 

Upoważnienia

 

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

 

Pliki cookie

 

Wykorzystywanie plików cookies w serwisie www.biuroprojektow.pl