Biuro Projektów - Strona główna
Korzyści jakie daje schowek:

Co należy do obowiązków projektanta

Do obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu należy:

 1. Opracowanie projektu zgodnie z:
  - ​ustaleniami planu miejscowego, jeżeli dana działka jest nim objęta,
  - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, jeżeli na danym terenie nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania
 2. Dostosowanie projektu domu lub garażu do aktualnych norm, obowiązujących aktów prawnych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
 3. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) zawierającego proponowane rozwiązania techniczne ukazujące zasady nawiązania do otoczenia.
 4. Projekt konstrukcji fundamentów z uwzględnieniem lokalnych warunków gruntowo-wodnych i sposobu ich izolacji.
 5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych, wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.
 6. Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów, umów i projektów.
 7. Naniesienie na oryginale projektu gotowego - w przypadku zmian w projekcie - trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowanych zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym.
 8. Dołączenie wymaganych przez właściwe urzędy i dostarczonych przez inwestora opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane.
 9. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
 10. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta.
 11. Załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej.
 12. Opracowanie dokumentacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie.
 13. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie inwestora lub właściwego organu), w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem i uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora inwestorskiego.
 14. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań